۱۳۹۰-۰۳-۲۹


خبرهایی از تو بدستم رسیده که توان باورش نیست.


The Gypsy's Wife
Leonard Cohen
Live in London (2009)

8.8 MB


|۲۳:۰۹|Brief Encounter
________________________________________________________

۱۳۹۰-۰۳-۲۷


با صدهزار مردم تنهایی
بی‌صدهزار مردم تنهایی

رودکی


Solitary Man
Neil Diamond (1966)
7.8 MB (Video)

Johnny Cash
3.5 MB

For P.

برچسب‌ها:|۱۰:۴۷|Brief Encounter
________________________________________________________

۱۳۹۰-۰۳-۲۳دیدم که آدمی
از آدمی دریغ می‌شود.

محمد مختاری


The Friend`s Song
Mark Knopfler
Soundtracks for The Princess Bride

I Will Never Love Again
Mark Knopfler
Soundtracks for The Princess Bride


|۲۲:۵۵|Nessun Dorma
________________________________________________________

۱۳۹۰-۰۳-۱۲انگار
چیزی
در من خراب می‌شود.
چیزی فرو می‌ریزد.

محمد مختاری


Lullaby
Goran Bregovic|۰۰:۵۳|Nessun Dorma
________________________________________________________

.....