۱۳۹۰-۱۱-۰۸


بالنی لبریز از کیسه‌های شن
کشتیِ به گل نشسته
تاج خاری برسر
رد تازیانه برتن
صلیب خاطره بردوش
لوله اسلحه بر لب
حالِ غوطه‌ور در گذشته
غرقه در امواج یادبودها
[+]

George's Waltz
Shigeru Umebayashi
1.3 MBLink|۱۱:۴۵|Brief Encounter
________________________________________________________

.....

Contributors

AilAr
Arash Xak
Bamdad
Brief Encounter
Dorma
Hozein
Insomniac
Myshkin
Times
امیر
نازلیArchives

April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
May 2010
June 2010
July 2010
September 2010
October 2010
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
June 2011
July 2011
August 2011
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
February 2012
March 2012
April 2012
November 2012
March 2013
April 2013


credits

host: Blogger