۱۳۹۰-۰۵-۰۸


"...گفته‌اند اگر کسی سریع تصمیم نگیرد و تا انتهای هرچیز نرود، سامورایی نیست"

هاگاکوره - چونه تومو
ترجمه سیدرضا حسینی


Bible Study
Marco Beltrami
3:10 To Yuma Soundtrack

0.6 MB


|۱۵:۲۰|Brief Encounter
________________________________________________________

۱۳۹۰-۰۴-۲۶You fixed yourself, you said,
"Well never mind, we are ugly but we have the music."

Seven Daffodils
The Brothers Four

Six Ribbons
Jon English & Mario Millo


|۱۶:۱۱|Nessun Dorma
________________________________________________________

۱۳۹۰-۰۴-۲۳


من تنها بقایای کوچکی هستم از آن انسانی که پیش از این بودم
اشکهای تلخ امانم را بریده‌اند،
فرسنگها از خانه دورم
ودیر زمانی است که به تنهایی رویاروی زندگی ایستاده‌ام

کوئین - گزیده اشعار فردی مرکوری و برایان می
ترجمه سارا صفاتی


Haunted Ocean, Pt. 1
Waltz With Bashir Soundtrack
Max Richter

3.2 MBLink


|۱۴:۱۰|Brief Encounter
________________________________________________________

.....